Lake Travis advances to 3rd round

Lake Travis beats Smithson Valley