South Georgia Man says 'Don't tell me who won the presidential election!'

South Georgia Man says 'Don't tell me who won the presidential election!'