Yoshi brings the gas station to you

Yoshi brings the gas station to you