More women seeking long-term birth control

More women seeking long-term birth control