Exercise Minute - Yoga with Eliz Perez

Eliz Perez from Yoga Yoga takes you through the Half Sun Salutations Series A.