Perez Hilton's 'One Night in Austin' raises $53,000